ZONNEBERG CV hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. ZONNEBERG CV wenst hierover transparant te communiceren a.d.h.v. onderstaande documenten :

  1. Gegevensbeschermingsbeleid Zonneberg
  2. Privacystatement
  3. Cookiebeleid

Aan de hand van deze drie documenten wenst ZONNEBERG CV heldere en transparante informatie te geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ZONNEBERG CV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

Naast het transparante beleid dat we hier ontsluiten, brengt dit tevens met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
  • de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • we de uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens (behoudens indien de op worden verzameld op basis van een wettelijke of contractuele basis)
  • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • op de hoogte blijven van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren

 

Indien je na het doornemen van onze gegevensbeschermingsbeleid, onze privacyverklaring of ons cookiebeleid vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ZONNEBERG CV

Regenboog 2

9090 Melle

België

BE 0537.462.647

frank.demulder@zonneberg.be