Kan ik op dit ogenblik intekenen?

Neen, de openbare aanbieding van aandelen van Zonneberg cv is geëindigd op maandag 11 april 2016 omdat het maximumbedrag van de inschrijving, 2.500.000 euro, is bereikt. Zonneberg cv werkt aan de voorbereiding van nieuwe projecten. Nieuwe openbare inschrijvingen maken we bekend via de website en via onze digitale nieuwsbrieven. Wenst u over onze plannen en nieuwe acties geïnformeerd te worden, en wilt u nu reeds opgeven dat u hiervoor interesse heeft, geef dan hier uw naam en e-mailadres op. U ontvangt dan onze informatie uit de eerste hand!

Wie mag intekenen?

Volgens de statuten kan iedereen zich kandidaat stellen voor het aandeelhouderschap, ongeacht leeftijd of woonplaats.

Wie controleert de jaarrekening van Zonneberg cv?

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe bedrijfsrevisor. De uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening ligt in handen van alle aandeelhouders van Zonneberg cv. Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering. Deze vergadering vond voor de eerste maal plaats op 6 mei 2015.

Hoe kan ik aandelen van Zonneberg cv kopen?

U kan op dit ogenblik geen aandelen kopen omdat het maximumbedrag van de openbare aanbieding op 11 april 2016 werd bereikt.

Waar vind ik de statuten van Zonneberg cv?

De statuten van Zonneberg cv kunt u hier rechtstreeks downloaden.

Ik wil meer dan 40 aandelen kopen. Kan dat écht niet?

Vroeger was het aantal aandelen beperkt tot 25. Op de Algemene Vergadering van 6 mei 2015 werd beslist deze limiet op te trekken tot 40 aandelen per aandeelhouder, en dit om 2 redenen:

  1. Vanuit ons coöperatieve gedachtegoed vindt Zonneberg cv het belangrijker om vele kleine aandeelhouders te hebben dan enkele grote aandeelhouders.
  2. Verlies van een belastingsvrij dividend. Momenteel wordt 30% roerende voorheffing ingehouden op het dividend. Dit dividend kan echter volledig gerecupereerd worden via de personenbelasting, op voorwaarde dat het maximum aan dividend van 800 euro per belastingsplichtige niet wordt overschreden. De limiet van 800 euro geldt voor het inkomstenjaar 2019 (aanslagjaar 2020). De limiet wordt jaarlijks aangepast.

Wat moet ik betalen als ik aandelen koop of verkoop?

Bij aankoop en verkoop van aandelen zijn naast de inkoopprijs geen instap- of uitstapkosten verbonden.

Ontvang ik een bevestiging voor de aankoop van de aandelen?

Uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw betaling bezorgt Zonneberg cv u een ondertekende bevestiging. Deze bevestiging is een officieel document. U ontvangt daarnaast geen apart certificaat.

Ik heb aandelen gekocht zonder in de gestructureerde mededeling van mijn storting mijn aandeelhoudersnummer toe te voegen. Is mijn inschrijving geldig?

Ja. Zonneberg cv garandeert dat elke ontvangen betaling aan de juiste aandeelhouder wordt toegewezen. Ook u zult dus uiterlijk 30 dagen nadat Zonneberg cv uw storting ontvangen heeft, een bevestiging krijgen.

Kunnen ook kinderen aandeelhouder worden?

Er zijn GEEN leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus aandeelhouder worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandeelhouder worden?

Ook als niet-Belg kunt u aandeelhouder worden. Zonneberg cv kan u evenwel niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard. Als u in het buitenland gedomicilieerd bent dient u uw verzoek tot inschrijving schriftelijk te versturen naar cv Zonneberg, Regenboog 2, 9090 Melle of Frank.DeMulder@zonneberg.be.

Wat leveren aandelen van Zonneberg cv mij op?

Hoewel geen minimumdividend kan worden gegarandeerd, wordt op basis van de geplande investeringen een opbrengst verwacht van 4% bruto. Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle aandeelhouders. Sinds 2014 werd elk jaar 4% dividend uitgekeerd. Er is geen garantie dat dit dividend in de toekomst behouden kan blijven. Bovendien is het dividend projectgebonden (maw kan verschillen per project dat Zonneberg uitschrijft).

Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

Wat zijn de risico's die ik loop als aandeelhouder?

Per project wordt er een prospectus of risicoanalyse opgemaakt. Voor het project van de Zonneberg werd een prospectus opgemaakt. Deze prospectus kan u opvragen door te mailen naar frank.demulder@zonneberg.be.

Hoeveel bedraagt het dividend?

De aandeelhouders beslissen zelf tijdens de jaarlijkse algemene vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Daarbij wordt rekening gehouden met het wettelijk vastgestelde maximum van 6%, en met de financiële resultaten van het afgelopen jaar. Sinds 2014 werd elk jaar 4% dividend uitbetaald. Deze 4% is evenwel niet gegarandeerd. Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend. Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering.

Bestaat de garantie dat er een dividend van 4% wordt uitgekeerd?

Neen, maar op basis van toegezegde engagementen en contracten voor de komende jaren wordt in het ondernemingsplan een financieel rendement in het vooruitzicht gesteld dat een dividend van 4% mogelijk zou moeten maken. Het zijn hoe dan ook altijd de aandeelhouders zelf die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het effectieve dividend vastleggen op grond van de financiële resultaten.

Waarom een maximumrendement van 6%?

Wettelijk is het rendement van een erkende coöperatieve beperkt tot 6%.

Wordt het dividend altijd uitbetaald?

Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat u opgeeft. De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand juni – dat is de maand nadat de algemene vergadering heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen.

Betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?

Dit is in grote mate afhankelijk van de geldende wetgeving op het ogenblik van dividenduitkering of –betaling. Op de website van de FOD Financiën vindt u de meest actuele info: financien.belgium.be.

Momenteel is Zonneberg wettelijk verplicht om 30% roerende voorheffing in te houden op de dividenden. Deze 30% roerende voorheffing kunt u recuperen via uw personenbelasting (voor het inkomstenjaar 2019/aanslagjaar 2020 gaat dit over een maximum van 800 dividend per belastingsplichtige).

Wat is de termijn van mijn aandelen?

Aandelen koopt u in principe voor minstens 6 jaar. Na 6 jaar kan u uittreden maar dat is geen verplichting. Bij uittreding is er geen recht op enige meerwaarde. U ontvangt maximaal de nominale waarde van de aandelen, desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde.

Wat moet ik doen als ik na 6 jaar wens uit te treden (met alle of een deel van mijn aandelen)?

Na 6 jaar kunt u uittreden en een verzoek tot terugbetaling richten aan Zonneberg cv. Dit verzoek moet ons bereiken uiterlijk op 30 juni van het lopende jaar. Voor aandelen die u in 2013 koopt, kunt u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2019 en 30 juni 2019. Voor aandelen die u in 2014 koopt, kunt u de terugbetaling ten vroegste aanvragen tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020.

Ik heb mijn aandelen na 6 jaar niet teruggevraagd. Moet ik nu weer 6 jaar wachten om te kunnen uittreden?

Nee, nadat de termijn van 6 jaar is verstreken, hebt u jaarlijks de kans om uit te treden. Een aanvraag tot uittreding moet wel gebeuren voor 30 juni.

Wat moet ik doen als ik na 6 jaar niet wens uit te treden, maar mijn aandelen wil behouden?

In dat geval hoeft u niets te ondernemen.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden worden de aandelen vervroegd terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen. De aandelen kunnen ook worden overgedragen naar één of meerdere erfgenamen, doch dat is niet mogelijk indien één van de erfgenamen hierdoor meer dan het maximum aantal aandelen zou verwerven.

Kan ik ook intekenen op naam van een onderneming of organisatie?

Ja dat kan. Op het online inschrijvingsformulier vul je als contactpersoon van de onderneming of organisatie uw persoonlijke gegevens in, inbegrepen het verplichte rijksregisternummer. Vul ook de velden in onder de titel “In te vullen door bedrijven / organisatie”. Als deze velden ingevuld zijn komen de aandelen op naam van het bedrijf / de organisatie. Op dit ogenblik echter kan er niet ingetekend worden omdat het maximum aantal aandelen van de openbare aanbieding is bereikt.

Waar vind ik meer informatie over de coöperatieve vennootschap Zonneberg?

Bij de opstart van de coöperatieve, werd een prospectus opgemaakt. De prospectus kan opgevraagd worden via het emailadres frank.demulder@zonneberg.be.