Kan ik op dit ogenblik intekenen?

Momenteel kan je terug intekenen op de aandelen van 2 projecten:

1) aandelen van het project Zonneberg (zonnepanelenpark in Zelzate/Evergem) 

Info en inschrijven: http://www.zonneberg.be/projecten/zonneberg

2) aandelen van het project Gentse Warmte Centrale (afvalhoutcentrale in de Gentse kanaalzone)

Info en inschrijven: http://www.zonneberg.be/projecten/de-gentse-warmte-centrale

Je kan ook inschrijven voor de wachtlijst van de winwinlening voor de bouw van het circulaire gebouw voor educatief doecentrum Fabriek Energiek.

Naar de intekenpagina voor de wachtlijst

Wie mag intekenen?

Volgens de statuten kan iedereen zich kandidaat stellen voor het aandeelhouderschap, ongeacht leeftijd of woonplaats.

Wie controleert de jaarrekening van Zonneberg cv?

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke externe bedrijfsrevisor. De uiteindelijke goedkeuring van de jaarrekening ligt in handen van alle aandeelhouders van Zonneberg cv. Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse algemene vergadering. 

Hoe kan ik aandelen van Zonneberg cv kopen?

Je kan aandelen kopen van het Zonnepanelenpark Zonneberg of van de Gentse Warmte Centrale door de inschrijfpagina van dit project in te vullen en nadien het bedrag over te schrijven.

Waar vind ik de statuten van Zonneberg cv?

De statuten van Zonneberg cv kunt u hier rechtstreeks downloaden.

Ik wil meer aandelen kopen. Kan dat écht niet?

Voor het project ‘Terranova Solar’ is het maximum aantal aandelen per persoon vastgesteld op 40. Voor het project ‘Gentse Warmte Centrale’ is het maximum vastgesteld op 25 aandelen per persoon. Deze maxima worden strikt aangehouden omwille van 2 redenen:
1.    Vanuit ons coöperatieve gedachtegoed vindt Zonneberg CV het belangrijker om vele kleine aandeelhouders te hebben, liever dan enkele grote aandeelhouders.
2.    Verlies van een belastingvrij karakter van het dividend. Momenteel wordt 30% roerende voorheffing ingehouden op het dividend. Dit dividend kan echter volledig teruggevorderd worden via uw aangifte van uw personenbelasting, op voorwaarde dat het maximum aan dividend van 800 euro per belastingplichtige niet wordt overschreden. De limiet van 800 euro geldt voor het inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023). De limiet kan jaarlijks aangepast worden. Door het beperken van het aantal aandelen behouden we de mogelijkheid voor onze coöperanten om fiscaal vriendelijk te investeren in toekomstige projecten en voorkomen we dat het fiscaal maximum te snel bereikt wordt.

Wat moet ik betalen als ik aandelen koop of verkoop?

Bij aankoop en verkoop van aandelen zijn naast de inkoopprijs geen instap- of uitstapkosten verbonden. Wenst u uit te treden? Stuur dan een aangetekend schrijven naar onze maatschappelijke zetel of een mail naar pascal.benoit@zonneberg.be gericht aan de raad van bestuur met de vraag om uit te treden of om uw aandelen over te dragen aan een persoon op de wachtlijst of aan één van de in de statuten voorziene begunstigden (bloedverwant, echtgenoot, …). Bij aanvaarding van uw vraag en bij het akkoord van de kandidaat-overnemer doen we het nodige om uw aanvraag correct af te handelen. Vergeet alvast niet bij uw vraag tot overdracht een bewijs van identiteit toe te voegen en zorg er voor dat uw aanvraag ondertekend is.

Ontvang ik een bevestiging voor de aankoop van de aandelen?

Uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw betaling bezorgt Zonneberg CV u een bevestiging. Deze bevestiging wordt verstuurd per mail. Houd uw mailbox in de gaten en controleer hierbij ook uw map ‘ongewenst mail’. Deze bevestiging is een officieel document. U ontvangt daarnaast geen apart certificaat.

Ik heb aandelen gekocht zonder in de gestructureerde mededeling van mijn storting mijn aandeelhoudersnummer toe te voegen. Is mijn inschrijving geldig?

Ja. Zonneberg cv garandeert dat elke ontvangen betaling aan de juiste aandeelhouder wordt toegewezen. Ook u zult dus uiterlijk 30 dagen nadat Zonneberg cv uw storting ontvangen heeft, een bevestiging krijgen.

Kunnen ook kinderen aandeelhouder worden?

Er zijn GEEN leeftijdsbeperkingen om aandelen te kopen. Ook kinderen kunnen dus aandeelhouder worden. Het toetredingsdocument wordt in dat geval ondertekend door de ouder of de wettelijke voogd. Uiteraard geldt ook voor deze aandelen de wettelijke bescherming van de minderjarigen die beperkingen oplegt voor de beschikking over tegoeden op naam van minderjarigen.

Ik beschik niet over de Belgische nationaliteit. Kan ik aandeelhouder worden?

Ook als niet-Belg kunt u aandeelhouder worden. Zonneberg cv kan u evenwel niet ondersteunen bij vragen van fiscale aard. Als u in het buitenland gedomicilieerd bent dient u uw verzoek tot inschrijving schriftelijk te versturen naar cv Zonneberg, Regenboog 2, 9090 Melle of Frank.DeMulder@zonneberg.be. Houd er in elk geval rekening mee dat de terugvordering van de roerende voorheffing in dit geval misschien niet mogelijk is.

Wat leveren aandelen van Zonneberg cv mij op?

Hoewel geen minimumdividend kan worden gegarandeerd, wordt op basis van de geplande investeringen een opbrengst in het vooruitzicht gesteld van 4% bruto (voor afhouding van roerende voorheffing). Het exacte dividend wordt vastgelegd in de algemene vergadering van alle aandeelhouders. Sinds 2014 werd elk jaar 4% dividend uitgekeerd. Het rendement uit het verleden biedt geen garantie dat dit dividend in de toekomst behouden kan blijven. Bovendien is het dividend projectgebonden (m.a.w. kan verschillen per project dat Zonneberg uitschrijft).  
Uw aandelen geven geen recht op eventuele reserves of meerwaarden. Er is ook geen kapitaalsgarantie.

Wat zijn de risico's die ik loop als aandeelhouder?

De risico's van de projecten worden beschreven in het informatiememorandum.

Informatiememorandum voor het project Zonneberg en het project Gentse Warmte Centrale

Informatiememorandum voor de winwinlening voor het nieuwe gebouw van Fabriek Energiek

Hoeveel bedraagt het dividend?

De aandeelhouders beslissen tijdens de jaarlijkse algemene vergadering hoeveel het dividend bedraagt. Daarbij wordt een voorstel van de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegd waarbij rekening gehouden met het wettelijk vastgestelde maximum van 6%, en met de financiële resultaten van het afgelopen jaar. 
Sinds 2014 werd elk jaar 4% dividend uitbetaald, wat overeenstemt met het initieel in het vooruitzicht gestelde rendement. Het vooropgestelde reglement is evenwel niet gegarandeerd. 
Als u het aandeel niet het volledige jaar in uw bezit hebt, wordt het dividend pro rata temporis berekend. Het dividend wordt uitgekeerd de maand die volgt op de algemene vergadering.

Bestaat de garantie dat er een dividend van 4% wordt uitgekeerd?

Neen, maar op basis van toegezegde engagementen en contracten voor de komende jaren wordt in het ondernemingsplan een financieel rendement in het vooruitzicht gesteld dat een dividend van 4% mogelijk zou moeten maken. Het zijn hoe dan ook altijd de aandeelhouders zelf die tijdens de jaarlijkse algemene vergadering het effectieve dividend vastleggen op grond van de financiële resultaten.

Waarom een maximumrendement van 6%?

Wettelijk is het rendement van een erkende coöperatieve beperkt tot 6%.

Wordt het dividend altijd uitbetaald?

Indien de algemene vergadering besluit tot dividenduitkering wordt het dividend uitbetaald op het rekeningnummer dat u opgeeft. De uitbetaling gebeurt in maand volgend op de algemene vergadering. Normaal vindt de uitbetaling dus plaats in de loop van de maand mei of juni. Het dividend wordt altijd uitbetaald. Het is niet mogelijk om het dividend automatisch te herinvesteren in nieuwe aandelen (kapitalisatie van het dividend is niet toegestaan).

Betaal ik roerende voorheffing op mijn dividend?

Dit is afhankelijk van de geldende wetgeving op het ogenblik van dividenduitkering of –betaling. Op de website van de FOD Financiën vindt u de meest actuele info: financien.belgium.be.
Momenteel is Zonneberg wettelijk verplicht om 30% roerende voorheffing in te houden op de dividenden. Deze 30% roerende voorheffing kunt u terugvorderen via uw personenbelasting (voor het inkomstenjaar 2022/aanslagjaar 2023 gaat dit over een maximum van 800 dividend per belastingplichtige).

Wat is de termijn van mijn aandelen?

Aandelen koopt u in principe voor een langere termijn. Voor het project Terranova Solar is de termijn waarin uittreden beperkt mogelijk is vastgesteld op ten vroegste 1 januari 2022, waardoor er momenteel vrij uitgetreden kan worden. Voor het project ‘Gentse Warmte Centrale’ werd de termijn vastgesteld op het derde jaar volgend op de toetreding. Lees hiervoor de bepalingen in onze statuten. 
Na het verstrijken van bovenvermelde periodes, kan u uittreden maar dat is vanzelfsprekend geen verplichting. Bij uittreding is er geen recht op enige meerwaarde. U ontvangt maximaal de nominale waarde van de aandelen, desgevallend verminderd met de boekhoudkundige minwaarde.
Wenst u toch uit te treden ? Stuur dan een aangetekend schrijven naar onze maatschappelijke zetel of een mail naar pascal.benoit@zonneberg.be gericht aan de raad van bestuur met de vraag om uw aandelen over te dragen aan een persoon op de wachtlijst of aan één van de in de statuten voorziene begunstigden (bloedverwant, echtgenoot, …). Bij aanvaarding van uw vraag en bij het akkoord van de kandidaat-overnemer doen we het nodige om uw aanvraag correct af te handelen. Vergeet alvast niet bij uw vraag tot overdracht een bewijs van identiteit toe te voegen en zorg er voor dat uw aanvraag ondertekend is.

Wat moet ik doen als ik na het verstrijken van de termijn waarin uittreden niet mogelijk is, wens uit te treden (met alle of een deel van mijn aandelen)?

Na het verstrijken van de voorziene termijn waarbij uittreden niet mogelijk is, kunt u uittreden en een verzoek tot terugbetaling richten aan Zonneberg cv. Dit verzoek moet ons bereiken uiterlijk op 30 juni van het lopende jaar. Lees hiervoor de bepalingen in onze statuten.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Bij overlijden worden de aandelen vervroegd terugbetaald. Het uitgekeerde bedrag gaat naar de erfgenamen. De aandelen kunnen ook worden overgedragen naar één of meerdere erfgenamen, doch dat is niet mogelijk indien één van de erfgenamen hierdoor meer dan het maximum aantal aandelen zou verwerven. De overdracht van aandelen ingevolge overlijden gebeuren via de voorziene wettelijke voorschriften m.b.t. erfbelasting en vergen dus steeds de tussenkomst van een notaris.

Kan ik ook intekenen op naam van een onderneming of organisatie?

Ja dat kan. Op het online inschrijvingsformulier vul je als contactpersoon van de onderneming of organisatie uw persoonlijke gegevens in, inbegrepen het verplichte rijksregisternummer. Vul ook de velden in onder de titel “In te vullen door bedrijven / organisatie”. Als deze velden ingevuld zijn komen de aandelen op naam van het bedrijf / de organisatie. 

Waar vind ik meer informatie over de coöperatieve vennootschap Zonneberg?